lampfree小站

学习交流lamp技术,笔记记录

linux查看端口占用情况

评论

linux下如果想查看端口的占用情况可以用这条命令。

一条命名搞定

netstat   -anp   | grep  -E '(udp |tcp )' | cut -f2 -d: | cut -f1 -d ' ' | sort -nu

注意的地方

  1. grep -E -- 使用扩展或者 用 egrep
  2. (udp |tpc ) udp和tcp后面有个空格 这样可以过滤掉 ipv6的结果。